1. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. - prezident

2. PhDr. Josef Pavlát, Ph.D.

3. PhDr. František Krch, Ph.D.

4. MUDr. Petra Uhlíková

Sekretariát a sídlo Vondráčkova nadačního fondu:

Psychiatrická klinika 1. LF UK Ke Karlovu 11

128 21 Praha 2

CLP4F7_Pic1 

1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA

Praha 2, Ke Karlovu 11, 128 21

 

VONDRÁČKŮV NADAČNÍ FOND

 

I. Název a sídlo nadačního fondu

Nadační fond nese název VONDRÁČKŮV NADAČNÍ FOND PRO ROZVOJ PÉČE O PSYCHIATRICKÉ PACIENTY (zkráceně jen VONDRÁČKOVA NADACE) a jeho sídlem je Psychiatrická klinika, Praha 2, Ke Karlovu 11, 128 21.

 

II. Cíl nadačního fondu

Cílem Nadačního fondu je podpora komplexní a diferencované péče o psychiatrické pacienty prostřednictvim získaných finančních i věcných prostředků (literatura, technické zabezpečení). Přednostním cílem Vondráčkova nadačního fondu je podpo­rovat terapeutické a resocializační programy péče o chronic­ké a obtížně sociálné přizpůsobivé psychiatrické pacienty a výzkumné programy zaměřené na tuto problémovou oblast. Prostředky mohou být vynakládány i na modernizaci a zefek­tivnění managementu a technického vybavení stávajících psychiatrických a rehabilitačních ústavů.

 

III. Zdroje nadace

Zdroji Nadačního fondu jsou především dary, dotace ministerstev a úroky z uložené částky.

 

IV. Způsob použití prostředků Nadačního fondu

1.       Podle výše svého majetku vypisuje správní rada Nadačního fondu soutěž o podpory. Soutěže se mohou zúčastnit psychiatrické a rehabilitační ústavy, jednotlivci i kolektivy výzkumníků a organizace zabývající se socializací psychiatrických pacientů, předloží-li správní radě Nadačního fondu písemný projekt využití podpory, který bude obsahovat náležitosti stanovené správní radou.

2.       Každoročně mohou být jednotlivcům i organizacím, které se mimořádné zasloužily o naplnění cíle Nadačního fondu, uděleny ceny.

3.       O výsledku soutěže a udílení cen rozhoduje správní rada Nadačního fondu. Správní rada Nadačního fondu si může vyžádat k jednotlivým návrhům oponentní stanovisko odborníka.

4.       Správní rada Nadačního fondu rozhoduje většinou hlasů, v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas prezidenta.

5.       Udělené ceny správní rada vyplatí jednotlivým uchazečům.

6.       Udělené podpory správní rada převede na účet vybraného uchazeče za těchto podmínek

-       Podpora je účelová. Pokud nebude účelové použití prostředků prokázáno, může Nadační fond požadovat jejich vrácení.

-       Vybraný uchazeč je povinen podat Nadačnímu fondu ve stanoveném termínu zprávu o využití prostředků a předložit jejich vyúčtování.

 

V. Správa Nadačního fondu

1.       Nadační fond spravuje správní rada Nadačního fondu sestávající z prezidenta a tří členů.

2.       Správní rada Nadační fondu se řídí obecně závaznými právními předpisy a určuje způsob užití prostředků Nadačního fondu na účely, které jsou v souladu s cíli Nadačního fondu.

3.       Podepisování za Nadační fond se děje tak, že k plnému názvu Nadačního fondu připojí svůj podpis alespoň dva členové správní rady.

4.       Správní rada Nadačního fondnu, stejně jako Nadační fond samotný, se zakládá na dobu neurčitou.

 

VI. Kontrola použití prostředků Nadačního fondu, zveřejňování dárců

1.       Správní rada Nadačního fondu vede přesnou evidenci o všech zdrojích Nadačního fondu a o způsobu použití prostředků.

2.       Správní rada Nadačního fondu zpracovává každoročně zprávu o finančním hospodaření Nadačního fondu a její základní údaje zveřejňuje na veřejně přístupných prostranstvích Psychiatrické kliniky.

3.       Každý z dárců (sponzorů) Nadačního fondu může kdykoliv nahlédnout do účetnictví Nadačního fondu.

4.       Správní rada Nadačního fondu je oprávněna zveřejňovat jména osob, které přispěly do zdrojů Nadačního fondu spolu s částkou, kterou přispěly.

 

VII. Čestní členové správní rady Nadačního fondu

Správní rada Nadačního fondu je oprávněna, jmenovat čestným členem správní rady Nadačního fondu osoby, které svým postavením, prací nebo finančním příspěvkem Nadačnímu fondu mimořádně prospěly.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1.       Vondráčkův Nadační fond vzniká dnem, kdy bude registrována příslušným orgánem. Do té doby PhDr. Josef Pavlát jedná ve věci registrace Nadačního fondu.

2.       Nadační fond může být zrušen

-       rozhodnutím výboru

-       úředním opatřením dle zákona

3.       Pokud správní rada Nadačního fondu rozhodne o právním nástupci fondu, provede se jeho likvidace dle obecných předpisů. Likvidační zůstatek bude převeden ve prospěch Psychiatrické kliniky 1. LF UK.

 

Správní rada:

1.       Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. - prezident

2.       PhDr. Josef Pavlát, Ph.D.

3.       PhDr. František Krch, Ph.D.

4.       MUDr. Petra Uhlíková

 

Sídlo Nadačního fondu:

Psychiatrická klinika 1. LF UK Ke Karlovu 11

128 21 Praha 2

 


1ST MEDICAL FACULTY OF THE CHARLES UNIVERSITY Psychiatric Clinic

Ke Karlovu 11

128 21 Praha 2

 

PROFESSOR VONDRÁČEK FOUNDATION Organisational Statutes

 

I. Name and address of the Foundation

Full name of the Foundation is VONDRÁČEK FOUNDATION FOR DEVELOPMENT OF CARE FOR PSYCHIATRIC PATIENTS (abbreviated as THE VONDRÁČEK FOUNDATION). The Foundation's seat is at the Psychiatric Clinic, Praha 2, Ke Karlovu 11, 128 21.

 

II. Aim of the Foundation

The Foundation aims to support a complex and differentiated care for psychiatric patients in Prague by means of acquired financial funds and material resources (literature, technical background). The Vondráček Foundation's priority is to support therapeutic and re-socialisation programmes of care for chronic psychiatric patients and patients with poor social adaptability. Its resources may be used for modernisation and improvement of management efficiency as well as modernisation and improvement of technical equipment of existing psychiatric and rehabilitation institutes.

 

III. Resources of the Foundation

The Foundation's resources come from gifts, government subsidies and interests from deposited funds.

 

IV. Method of use of the Foundation's funds

1.       The Foundation Committee opens contest for grants within the limits of its assets. The competition for grants is open to psychiatric and rehabilitation institutes from Prague, both to individual researchers and research teams as well as to organisations involved in the process of socialisation of psychiatrie patients. Applicants have to submit a written project for utilisation of the grant that has to meet formal requirements set by the Foundation Committee.

2.       Awards may be granted every year to individuals and organisations that have made exceptional contribution to fulfilment of the aims of the Foundation.

3.       The Foundation Committee shall decide upon the result of the competition and upon granting of awards. The Committee may solicit expert evaluation of individual proposals.

4.       The Foundation Committee shall decide by majority vote. The President shall have a casting vote in case of parity vote.

5.       The awarded grants shall be paid to the individual applicants by the Foundation Administrator.

6.       The Foundation Administrator shall transfer the granted awards to a selected applicant's bank account upon the following conditions

-       The support is purpose oriented. In case the utilisation of the provided funds for the specified purpose is not confirmed, the Foundation may request their reimbursement.

-       The selected applicant is obliged to submit to the Foundation a report on utilisation of the funds together with breakdown of costs by a set deadline.

 

V. Administration of the Foundation

1.       The Foundation is administered by the Foundation Committee consisting of the President, the First and the Second Secretary and the Administrator.

2.       The Foundation Committee shall follow generally binding laws and regulations and shall decide on utilisation of the Foundation funds in agreement with the aims of the Foundation.

3.       Authorized signature of the Foundation consists of the full name of the Foundation with at least two signatures of the members of the Foundation Committee together with indication of their titles.

4.       The Foundation Committee as well as the Foundation itself are established for an indefinite period of time.

 

VI. Audit of utilisation of the Foundation's funds. Making names of donors public.

1.       The Foundation Administrator shall keep accurate record of all financial contributions to the Foundation and on use of the Foundation funds.

2.       The Foundation Committee shall prepare a quarterly financial report of the Foundation. The Basic data shall be made public at places with public access at the Psychiatrie Clinic.

3.       All donors (sponsors) of the Foundation are entitled to have access to the Foundation's books at any moment.

4.       The Foundation Committee is authorised to make public the names of donors contributing to Foundation's resources, indicating the amount contributed.

 

VII. Honorary members of the Foundation Committee.

The Foundation Committee is authorised to nominace as honorary members of the Foundation Committee such personalities that by way of their position, work effort or financial donation have made exceptional contribution to the Foundation.

 

VIII. Final provisions

1.       The Vondráček Foundation shall come finto existence upon the day of its registration by the appropriate state authority. Until then Mr Josef Pavlát, Ph.D., is authorised to negotiate on its behalf in all matters related to registration of the Foundation and opening of the Foundation bank account.

2.       The Foundation may be abolished by

-       decision of the Foundation Committee;

-       official measure according to valid legislation.

3.       Unless the Foundation Committee appoints a legal successor to the Foundation, the liquidation shall be made in compliance with general laws and regulations. The liquidation balance shall be transferred to the account of the Psychiatric Clinic of the lst Medical Faculty of the Charles University.

 

Committee

1.       Prof. Jiří Raboch, M.D., Dr.Sc., president

2.       Josef Pavlát, Ph.D.

3.       František D. Krch, Ph.D.

4.       Petra Uhlíková, M.D.

 

Address of the Foundation

Psychiatric Clinic of the 1st Medical Faculty of the Charles University

Ke Karlovu 11

128 21 Praha 2

Czech Republic

 

        Výroční zpráva za rok 2005 (soubor DOC, PDF)

        Výroční zpráva za rok 2006 (soubor DOC, PDF)

        Výroční zpráva za rok 2007 (soubor DOC, PDF)

        Výroční zpráva za rok 2008 (soubor DOC, PDF)

        Výroční zpráva za rok 2009 (soubor DOC, PDF)

        Výroční zpráva za rok 2010 (soubor DOC, PDF)

        Výroční zpráva za rok 2011 (soubor DOC, PDF)

        Výroční zpráva za rok 2012 (soubor DOC, PDF)

        Výroční zpráva za rok 2013 (soubor DOC, PDF)

        Výroční zpráva za rok 2014 (soubor DOC, PDF)

        Výroční zpráva za rok 2015 (soubor PDF)

        Výroční zpráva za rok 2016 (soubor PDF)

        Výroční zpráva za rok 2017 (soubor PDF)

        Výroční zpráva za rok 2018 (soubor PDF)

        Výroční zpráva za rok 2019 (soubor PDF)

        Výroční zpráva za rok 2020 (soubor PDF)

        Výroční zpráva za rok 2021 (soubor PDF)

        Výroční zpráva za rok 2022 (soubor PDF)